Regulamin

R E G U L A M I N

SKLEPU INTERNETOWEGO

„W a n i l i a   B o u r b o n”

prowadzonego przez

Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita

ul. Panewnicka 87, 40-761 Katowice, NIP: 634-118-53-34

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 [przedmiot regulacji]

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa zasady na jakich Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita (dalej: „Sprzedawca”) zawiera i wykonuje umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem witryny: http://www.wanilia-importer.pl/ (dalej: „Sklep Internetowy”).

§ 2 [sprzedawca]

1.     Wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są z Eugeniuszem Wita, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita,
NIP: 634-118-53-34.

2.     Płatności związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyjmowane są na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. o numerze:

10 1020 5558 0000 8402 3046 4947

3.     Sprzedawca udziela klientom wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a także z warunkami na jakich zawierane są za jego pośrednictwem umowy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00:

a)     Pod adresem mailowym: info@wanilia-importer.pl,

b)     Pod numerem telefonu: +48 32 250 11 88.

§ 3 [ceny]

1.     Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2.     Wszystkie ceny produktów podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie są do nich doliczane żadne podatki ani inne obciążenia o charakterze publicznoprawnym.

§ 4 [ochrona danych osobowych]

1.     Wszystkie dane osobowe przekazywane przez klientów Sprzedawcy przetwarzane są przez: Eugeniusza Witę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita, NIP: 634-118-53-34.

2.     Dane osobowe klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.     Wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji zawartych umów – Sprzedawca udostępnia dane osobowe dostawcom. Danymi tymi są imię i nazwisko lub firma oraz miejsce zamieszkania (doręczenia) lub adres siedziby Kupującego.

4.     Dane osobowe przekazywane są przez klientów Sprzedawcy dobrowolnie w czasie rejestracji (zakładania) konta użytkownika Sklepu.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

§ 5 [rejestracja]

1.     Warunkiem zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest rejestracja.

2.     Rejestracja polega na założeniu w Sklepie Internetowym przez klienta konta, za pośrednictwem którego następnie zawierane będą umowy.

3.     Rejestrując się klient powinien podać swoje imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania lub adres do doręczeń (jeżeli jest inny), adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

4.     Niepodanie, podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych o jakich mowa w ustępie poprzedzającym, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie umowy po stronie Sprzedawcy.

§ 6 [bezpieczeństwo]

1.     Dostęp do konta o jakim mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu ma wyłącznie klient – właściciel konta.

2.     Zakładając konto o jakim mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu – klient ustala hasło.

3.     Znajomość hasła warunkuje dostęp do konta.

 

ZAWIERANIE UMÓW

 

§ 7 [złożenie zamówienia]

1.     Umowy sprzedaży zawierane są przez klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego na skutek złożenia zamówienia.

2.     Złożenie przez klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę do realizacji.

3.     Zamówienia można składać całą dobę i przez cały rok.

4.     Zamówienie składa się po zalogowaniu na konto użytkownika. Czynności składające się na dokonanie zamówienia to:

a)     Wybranie produktu oraz dodanie go do tzw. koszyka za pomocą przycisku „dodaj do zamówienia”,

b)     Wybór przycisku „obejrzyj zamówienie”, w celu przejrzenia listy wybranych produktów, ich ceny oraz uzyskania informacji o kosztach związanych z dostawą,

c)     Ewentualna edycja listy wybranych produktów lub rezygnacja z zamówienia,

d)     Akceptacja Regulaminu w formularzu „Finalizacja zamówienia i zapłata”

e)     Wybór metody dostawy lub zadeklarowanie odbioru osobistego w formularzu „Finalizacja zamówienia i zapłata”

f)       Wybór metody płatności w formularzu „Finalizacja zamówienia i zapłata”.

5.     Momentem przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy) przez Sprzedawcę jest wysłanie przez Sprzedawcę na podany przez klienta adres e-mail wiadomości potwierdzającej przekazanie zamówienia do realizacji. Informacja taka zawiera:

a)     Informacje o przedmiocie zamówienia (jego oznaczenie),

b)     Łączną cenę wraz z podatkami oraz kosztami dostawy,

c)     Dane identyfikujące Sprzedawcę,

d)     Adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy,

e)     Kontaktowy adres mailowy Sprzedawcy,

f)       Informacje o sposobie i terminie dostawy,

g)     Załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta,

h)     Informacje o obowiązku dostarczenia przez Sprzedawcę klientowi rzeczy bez wad,

i)       Informacje o kodeksie dobrych praktyk o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

j)       Pouczenie o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

6.     Wzorzec wiadomości e-mail o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8 [braki zamówienia]

1.     Jeżeli udostępnione przez klienta dane uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji – Sprzedawca bezzwłocznie powiadomi o tym klienta na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.

2.     Jeżeli niemożność wykonania umowy, będąca konsekwencją podania przez klienta nieprawidłowych danych wyniknęła już po przyjęciu przez Sprzedawcę płatności – uiszczona zapłata zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi w całości.

3.     Klient zostanie powiadomiony o konieczności zapłaty kosztów związanych z przyjęciem do wykonania przez Sprzedawcę zamówienia opatrzonego nieprawidłowymi i/lub niepełnymi danymi klienta – w szczególności będą to koszty przesyłki.

§ 9 [zamawiający]

1.     Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą składać jedynie osoby posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2.     W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, w tym w szczególności osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, złożenie zamówienia powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody przedstawiciela ustawowego klienta lub kuratora (jeżeli został on ustanowiony).

§ 10  [przeszkody techniczne]

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest uwarunkowane posiadaniem przez klienta sprzętu i oprogramowania umożliwiającego właściwe przeglądanie witryny Sklepu Internetowego, tj. http://www.wanilia-importer.pl.

 

WYKONYWANIE UMÓW

 

§ 11 [realizacja zamówienia]

1.     Zamówienia realizowane są bezzwłocznie, w terminie określonym w formularzu zamówienia, a uzależnionym od wybranej metody dostawy – przy uwzględnieniu postanowień ustępu trzeciego niniejszego paragrafu.

2.     Terminy realizacji zamówienia, o których mowa w formularzu zamówienia oraz ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, liczone są:

a)     W przypadku zamówień dokonanych od poniedziałku do piątku do godziny 12.00, za wyłączeniem dni wolnych od pracy (święta) – od chwili dokonania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji,

b)     W przypadku zamówień dokonanych od poniedziałku do piątku po godzinie 12.00 lub w soboty niedzielę i święta – od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu dokonania zamówienia.

§ 12 [paragon/faktura]

Wraz z dostarczanym towarem Sprzedawca doręcza klientowi paragon fiskalny będący potwierdzeniem dokonanej sprzedaży lub fakturę VAT, jeżeli dokonując zamówienia klient poprosił o jej wystawienie oraz przekazał Sprzedawcy dane konieczne do jej wystawienia.

§ 13 [sposoby płatności]

1.     Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w wysokości wynikającej z zamówienia oraz w sposób i w terminie wynikającym wybranego przez klienta sposobu płatności.

2.     Brak płatności (jeżeli ma być ona dokonana przed realizacją zamówienia) powoduje wstrzymanie jego realizacji.

§ 14 [zmiana ceny]

Klient jest związany ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która widniała w chwili składania zamówienia. Późniejsze zmiany ceny nie mają wpływu na koszty realizacji zamówienia.

§ 15 [rękojmia za wady]

1.     Sprzedawca ponosi względem klienta odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2.     Na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego – Sprzedawca odpowiada względem klienta będącego konsumentem także za niezgodność przedmiotu sprzedaży (towaru) z publicznymi zapewnieniami producenta lub jego przedstawicieli.

§ 16 [gwarancja jakości]

1.     Sprzedawca udziela każdemu klientowi gwarancji jakości na sprzedane za pośrednictwem Sklepu internetowego produkty.

2.     Gwarancja udzielana jest na okres trzech miesięcy – liczony od chwili odebrania przez klienta przedmiotu sprzedaży.

3.     Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

4.     Realizując uprawnienia gwarancyjne – klient może żądać wymiany towaru wadliwego na nowy.

§ 17 [miejsce składania oświadczeń zw. z umowami]

Miejscem właściwym do składania reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu i innych związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu przyjętym przez przepisy art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. są:

a)     Adres pocztowy: Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita, ul. Panewnicka 87, 40-761 Katowice,

b)     Adres poczty elektronicznej: info@wanilia-importer.pl.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA

 

§ 18 [odesłanie]

Do sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§ 19 [prawo odstąpienia]

1.     Będący konsumentem klient, ma prawo odstąpić od zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy w terminie 14 dni  - bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których mowa w przepisach art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r.

2.     Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3.     Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie przez konsumenta rzeczy stanowiącej przedmiot sprzedaży.

4.     Zwrot rzeczy Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5.     Koszty zwrotu rzeczy ponosi klient. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita za pośrednictwem Sklepi Internetowego.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

§ 20 [procedura reklamacji]

1.     Jeżeli kupiony towar ma wady – koszt zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.

2.     Istnienie zgłoszonej wady podlega weryfikacji przez Sprzedawcę.

3.     Reklamowany towar powinien być odesłany bądź to w oryginalnym opakowaniu, bądź innym opakowaniu zabezpieczającym reklamowany towar przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub ubytkiem.

4.     Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży (np. wydruk potwierdzenia zamówienia otrzymany pocztą elektroniczną).

§ 21 [uprawnienia klienta]

1.     W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca bezzwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

2.     Jeżeli klient reklamujący pozostaje konsumentem, ma on prawo wyboru pomiędzy wymianą rzeczy na nową lub usunięciem wady.

3.     Wybór o jakim mowa w ustępie poprzedzającym nie może prowadzić do obciążenia Sprzedawcy kosztami nadmiernymi w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez niego.

§ 22 [termin rozpatrzenia reklamacji]

Sprzedawca rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23 [podwykonawstwo]

Sprzedawca ma prawo powierzenia wykonania zamówienia osobom trzecim (podwykonawstwo).

§ 24 [treść regulaminu]

Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie: http://www.wanilia-importer.pl/.

§ 25 [kolizja z przepisami prawa]

Niniejszy Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 20 maja 2014 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA (ZAWARCIA UMOWY)

 

Szczegóły zamówienia

 

(tabelaryczne zestawienie zamówionych produktów z podaniem ich ceny brutto oraz kosztów wysyłki oraz sumy wszystkich kosztów)

 

Wysyłka

 

(informacje o dostawcy, adresie dostawy oraz terminie dostawy)

 

Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita

ul. Panewnicka 87, 40-761 Katowice

@: info@wanilia-importer.pl

 

POUCZENIA I INFORMACJE

1.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć konsumentowi przedmiot zamówienia bez wad.

2.      Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres mailowy: info@wanilia-importer.pl lub pod numer telefonu: +48 32 250 11 88.

3.      Mają Państwo prawo odstąpić od umowy (zamówienia) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od dni doręczenia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Państwa w zamówieniu.

4.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (zamówienia) w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismem przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną. Jeżeli oświadczenie składane będzie pocztą elektroniczną – bezzwłocznie prześlemy Państwu potwierdzenie jego przyjęcia.

5.      Aby termin do odstąpienia został dochowany, wystarczy, aby w tym terminie Państwo wysłali informację o wykonaniu przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy – z wyjątkiem wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, który był droższy od najtańszego oferowanego przez nas sposobu dostarczenia rzeczy. Zwrot nastąpi niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o Państwa decyzji o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam sposób jak sama płatność, a w związku ze zwrotem nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi dodatkowymi kosztami.

7.      Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu kiedy dostarczą nam Państwo dowód jej odesłania.

8.      Rzecz proszę nam odesłać lub przekazać na adres: Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita, ul. Panewnicka 87, 40-761 Katowice. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie od powiadomienia nas o odstąpieniu, nie później jednak niż 14 dni od dnia powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy (zamówienia). Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

9.      Będą Państwo musieli ponieść koszty związane bezpośrednio ze zwrotem rzeczy.

10.   Poniżej udostępniany jest formularz (wzorzec) odstąpienia od niniejszej umowy (zamówienia). Użycie tego formularza jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: Mr COOK CORP. Eugeniusz Wita, ul. Panewnicka 87, 40-761 Katowice.

Niniejszym informuję, iż Ja/My odstępuję/my od umowy sprzedaży następujących rzeczy: _______
__________________________________________________________________________________________________.

Umowa zawarta została dnia ________ /Rzecz została Mi/Nam dostarczona dnia ____________________________.

Imię i Nazwisko/a odstępującego/ych: ____________________________________________

Adres/adresy odstępujących: ___________________________________________________

Podpis własnoręczny (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Data oświadczenia o odstąpieniu.